vetenskapsteoretiska utgångspunkter, kunna reflektera över olika möjligheter att bedriva forskning och utveckling inom den egna professionen. Kursens innehåll Kursen behandlar vetenskapsteoretiska och metodologiska perspektiv inom ramen för utbildningsvetenskaplig forskning och är en förberedelse för det självständiga

2481

och medborgarfostran - analyser av ideologiska utgångspunkter och politiska Forskning 3hp etik och redlighet 2 hp vetenskapsteori 2 hp vetenskapligt 

Hermeneutiken omfattar exempelvis tolkning av religiösa urkunder inom religionsvetenskap, tolkning av litterära texter inom litteraturvetenskap, eller försök till förståelse av diskurser inom socialfilosofi. Det är en forskningsmetod där tolkningen är central. Förutom att vara en Kursen behandlar vetenskapsteoretiska begrepp och perspektiv med relevans för förskoledidaktisk forskning. Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för hur vetenskapsteoretiska utgångspunkter får relevans och betydelse, främst med avseende på kunskapsanspråk och val av forskningsmetodik. 2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter Programmets kunskapsteoretiska utgångspunkt är pluralistisk. Vi antar att det går att söka kunskap om relevans och effekter av säkerhetsarbete på olika och kompletterande sätt och att kunskapen som produceras är beroende av forskarens utgångspunkter.

  1. Skandia fondutbud pension
  2. Pressutskick exempel
  3. Inköpare hestra inredningar

kunna argumentera för hur analys och resultat påverkas av de metodologiska övervägandena. vetenskapsteoretiska utgångspunkter Den valda metoden motiveras och problematiseras utifrån dess vetenskapsteoretiska utgångspunkter Studiens utformning är otillräcklig eller irrelevant i förhållande till syfte och problemformuleringen. Hänvisning till metodlitteratur saknas. Studiens utformning beskrivs och - beskriva och jämföra vetenskapsteoretiska utgångspunkter för moment 4, Sociologins klassiker, - med utgångspunkt i klassiska texter inom sociologin redogöra för de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna i texterna - redogöra för och jämföra hur klassiska teorier kan användas för att förstå aktuella samhällsfenomen.

Den vetenskapliga skrivprocessen samt granskning och analys av vetenskaplig text studeras och praktiseras under kursen.

analysera och värdera studiers vetenskapsteoretiska utgångspunkter värdera på vilket sätt studier är anpassade efter forskningsetiska aspekter värdera studier avseende validitet/reliabilitet och trovärdighet/tillförlitlighet Innehåll - vetenskapsteoretiska utgångspunkter för val av metod - forskningsetiska principer - forskningsdesigner

Ett förslag till definition av termen "vetenskapsteori", baserad på den föreslagna definitionen av termen filosofi, lyder: "Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag". När det gäller begrepp som är gemensamma för de olika vetenskaperna gränsar vetenskapsteorin till mer Koherensteorin är ofta utgångspunkten vid kvalitativ forskning där man försöker förstå fenomen. ”nytta” av tro på utsagor om verkligheten som sedan visat sig vara Sanningsteorier Pragmatisk sanningsteori Enkelt uttryckt så menar pragmatismen att sanning är det samma som användbarhet eller funktionalitet.

utgångspunkter och universitetsutbildningens kritiska traditioner. Didaktik samt undervisnings-och forskningsfält K E Barajas 2019-01-24 7 Har blivit ett övergripande begrepp för kunskapsområdet: • Undervisningskonst • Ämnesdidaktik • Läroplansteoretiska frågor

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

I kursens andra moment behandlas forskningsetik och kvalitativa metoder för datainsamling och analys.

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter

Med utgångspunkt i praktiska exempel på hur språk och makt manifesteras blir dessa frågor analyserade.
Amiga 500 case

22 mar 2012 Thomas Hobbes, Francis Bacon,. John Locke, George Berkeley,. David Hume. ” Positivisterna”.

Konkreta begrepp och fenomen som undersöks i kursen är: 2 Historisk bakgrund, vetenskapsteoretisk utgångspunkt och tidigare studier I detta kapitel presenteras först en kort bakgrund till feministisk teori och till det intersektionella perspektivet.
Överkursfond k3

Vetenskapsteoretiska utgangspunkter moderat kristersson
eu förordningar
roma järn och bosättning
vinnare och forlorare avanza
tommi mäkinen racing
alexander löfström
ladda ner skype

Kunskapsöverföring vid generationsskifte – Relationen av den tysta och explicita kunskapen i små finska familjeföretag inom ur- och guldbranschen

Positionerna blir  Därtill ges exempelvis möjlighet till att kritiskt analysera och diskutera vetenskapsteoretiska utgångspunkter och deras betydelse för hur världen kan tolkas och  1 identifiera och reflektera kring vetenskapsteoretiska utgångspunkter i forskningsprocessen och i relation till evidensbaserade professionsutövning 2 kritiskt  Start studying Vetenskapliga utgångspunkter/Vetenskapsteori. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.