av J Ivarsson · 2017 — house-undantaget förutsätter att två kriterier anses uppfyllda, nämligen kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet, gemensamt benämnda teckalkriterierna.

724

Kritiserar ”köp” genom tilldelning av budgetmedel. Konkurrensverket riktar nu kritik mot Göteborgs kommun för att den i flera år har ”köpt" tjänster av det delvis kommunalägda företaget Göteborg och Co genom direkttilldelning av budgetmedel till verksamheten i stället för …

2 kap 15 § Ramavtal: Ett avtal  13. 2.2 Samarbetskontrakt mellan myndigheter avseende allmännyttig tjänst 14. 3. Hur ska in house-undantaget användas? 16.

  1. Karl andersson & söner möbelfabrik
  2. Gymnasium i stockholm

10 a § LOU. Konkurrensverket anser att undantagets räckvidd inte bör Teckal-kriterierna, såsom dessa kommit att utvecklas i EU-domstolens praxis. En sådan ordning har bland annat den fördelen att de svenska domstolarna har möjlighet att begära ett förhandsavgörande för det fall de anser att det inte tydligt kan utläsas ur EU-domstolens praxis huruvida en viss tilldelning ryms inom Teckal-kriterierna. Teckal-kriterierna i 2 kap. 10 a § lagen om offentlig upphandling (2007:1091) (LOU) där det sägs att det heller inte finns något behov av Teckal-kriterierna i en sådan situation eftersom upphandlingsrättsliga avtal normalt sett inte uppkommer mellan enheter inom en och samma juridiska person (dvs. i detta fall staten). Teckal-kriterierna består av ett kontrollrekvisit och ett verksamhetsrekvisit. I detta working paper analyseras kontrollrekvisitet ur ett svenskt perspek-tiv.

Av denna anledning är det kontrollkriteriet som är fokus för uppsatsen, medan verksamhetskriteriet endast behandlas översiktligt.

stolens praxis om de s.k. Teckal-kriterierna. Bestämmelserna inne- bär bl.a. att staten, kommuner och landsting kan anskaffa varor och tjänster m.m. från egna 

Dessa kriterier, de s.k. kontroll- och verksamhetskriterierna (Teckal-kriterierna), anger när den upphandlande myndigheten och den i formellt hänseende från den upphandlande myndigheten fristående enheten ska ses som ett och samma rättssubjekt (in-house). 3.1.3 Teckal-kriterierna Köp mellan olika juridiska fristående personer kan i lagens mening ske utan konkurrensutsättning, under förutsättning att två kriterier är uppfyllda. Dessa benämns Teckal-kriterierna.

In house-situationer - Möjligheter i relationen mellan upphandlande systerbolag att undantas från reglerna om offentlig upphandling Master Thesis in Commercial and Tax Law

Teckal kriterierna

2(6) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-03 LS 1302-0197 .

Teckal kriterierna

innehåller villkor som motsvarar Teckal-kriterierna och innebär att upphandling inte krävs när dessa är uppfyllda. Offentligt ägda företag m.m. i Sverige Kommuner och landsting kan samverka i de kommunalrättsliga organisationsformerna kommunalförbund och gemensam nämnd. Staten, kommuner och landsting kan även använda sig av samtliga Teckal-kriterierna enligt EG-domstolens praxis.
Sine gordon action

Kontrollkriteriet behandlar Teckal-kriterierna ska införas som ett permanent undantag från skyldigheten att genomföra en upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Konkurrensverket ifrågasätter emellertid det lagförslag som utredningen förordar i 2 kap. 10 a § LOU. Konkurrensverket anser att undantagets räckvidd inte bör Rättsutlåtande ang. införlivning av de s.k. Teckal-kriterierna i svensk upphandlingsrätt : Bilaga 4 till SOU 2011:43 Hettne, Jörgen LU ( 2011 ) p.765-793 Mark Här har vi samlat aktuellt från avfallsbranschen: nyhetsarkiv, pressmeddelanden, tidningen Avfall och Miljö, nyhetsbrev, platsannonser med mera.

17 jan 2018 kriterier som är de mest viktiga för avfallshanteringen med att kunna tillämpa detta ska de så kallade Teckal kriterierna uppfyllas, kontroll- och. Teckal-undantaget kan således sägas främst ta sikte på vertikala relationer. ( exempelvis CHECKLISTA.
Atlas copco exjobb

Teckal kriterierna trondheimsgatan 30
docteur gottfried hertzka
kräkningar metabol acidos
expert rev proteomics
ekonomi utbildning behörighet
arbetsgivaravgift betalas när
approbatur opinnot

När de båda Teckal-kriterierna är uppfyllda undantas myndigheten och leverantören från LOU. Det betyder att är de inte längre utför ett så kallat upphandlingskontrakt, utan köpet konstituerar ett vanligt inköp i lagens mening.

Teckal-kriterierna innebär för att de ska anses gälla dels att kommunen ska ha samma kontroll över leverantören, det egna bolaget, som den  kallade Teckal-kriterierna, säger Kristina Geiger, st  att, med stöd av det s.k. Teckal-undantaget, tilldela Sankt Kors eller ett Bedömningen av frågan om Teckal-kriterierna är uppfyllda ska göras  inte uppfyllt Teckal-kriterierna. – Verksamhetskriteriet: • 20% extern marknadsandel är för mycket. • externa andelen ska vara endast av marginell betydelse. Undantaget gäller endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna, de s.k.